Vladimir Zabavskiy

“Mid Manhattan”
Oil
45″ x 35″
http://zabavskiy.com
www.wiredgraphix.com